Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Nel Labeeuw Pedagoog, met maatschappelijke zetel te Ename en ingeschreven in KBO onder nummer 0748.435.469

Alle communicatie verloopt via pedagoog@nellabeeuw.be 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening tussen Nel Labeeuw Pedagoog en de cliënt met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt. Er kan enkel schriftelijk van de algemene voorwaarden worden afgeweken. Nel Labeeuw Pedagoog behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 2 – Producten en dienstverlening

Nel Labeeuw Pedagoog biedt pedagogische begeleiding en opleidingen aan. Deze hebben tot doel de cliënt professionele en pedagogische ondersteuning te bieden bij problemen rond onderwijs, opvoeding en ontwikkeling. Deze stellen de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen van zijn/haar leven. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

De werkwijze van Nel Labeeuw Pedagoog wordt toegelicht tijdens het eerste intakegesprek en staat eveneens beschreven op https://nellabeeuw.be/maak-een-afspraak/

Nel Labeeuw Pedagoog garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt Nel Labeeuw Pedagoog zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

Artikel 3 – Kwaliteitsborging

Elke dienstverlening van Nel Labeeuw Pedagoog wordt verzorgd door Nel Labeeuw, gediplomeerd onderwijspedagoog en leerkracht lager onderwijs. (Master in de pedagogische wetenschappen: pedagogiek en onderwijskunde; Bachelor in onderwijs: lager onderwijs)

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Nel Labeeuw Pedagoog, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

Artikel 5 – Privacy

Nel Labeeuw Pedagoog draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens voor cliëntenbeheer: het verzorgen van goede pedagogische coaching, begeleiding en opleiding, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Het privacybeleid van Nel Labeeuw Pedagoog staat beschreven op https://nellabeeuw.be/privacyverklaring/

Artikel 6 – Aanmelding en inschrijving

De aanmelding voor pedagogische begeleiding komt op geldige wijze tot stand na een bevestiging per e-mail van Nel Labeeuw Pedagoog. Eveneens ten aanzien van de opleidingen komt de overeenkomst op geldige wijze tot stand na een succesvolle inschrijving van de cliënt op de website van Nel Labeeuw Pedagoog. De inschrijving voor de opleiding is succesvol wanneer de cliënt een bevestiging ontvangt per e-mail, dit is wanneer Nel Labeeuw Pedagoog de inschrijving en de betaling heeft verwerkt.

Artikel 7 – Cliëntendossier

Bij opstart van de pedagogische begeleiding wordt een cliëntendossier opgemaakt. Dit omvat: cliëntenfiche, overeenkomst, intakeformulier, ondersteuningsplan en een overzicht van de sessies met behandelde topics. De cliënt engageert zich om de ingevulde privacyverklaring terug te bezorgen bij aanvang van de begeleiding (sessie na het intakegesprek).

Artikel 8 – Tarieven

De gehanteerde tarieven zijn transparant en overeenkomstig de website. De pedagogische begeleiding is vrijgesteld van BTW volgens art. 44.

Artikel 9 – Betaling

De betaling gebeurt contant of via overschrijving, bepaald volgens overeenkomst tussen Nel Labeeuw Pedagoog en de cliënt. De betaling gebeurt via voorafbetaling van uiterlijk één week voor de startdatum van de opleiding of na afloop van een begeleidingssessie. Eventuele andere bijkomende kosten worden verrekend bij de eerstvolgende sessie of gestort op de rekening van Nel Labeeuw Pedagoog (BE82 9734 1280 6368). Betalingen voor sessies gebeuren steeds binnen de 14 kalenderdagen na de geleverde prestatie of het ontvangen van de factuur. Vanaf elke tweede herinneringsbrief die gestuurd moet worden, wordt een administratieve kost van €15,00 aangerekend.

Artikel 10 – Annulatie

Annuleren of verplaatsen van een sessie kan kosteloos 24u voor aanvang van de sessie. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat Nel Labeeuw Pedagoog de annulatie ontvangt per e-mail of telefoon. Latere annulaties of wanneer de cliënt niet komt opdagen worden integraal aangerekend. Dit geldt niet bij overmacht (ziekte/ongeval). Komt de cliënt te laat dan wordt de duur van de sessie niet verlengd. De cliënt is evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd. Wanneer de cliënt een opleiding of traject voortijdig beëindigt, geeft dat geen recht op terugbetaling van eerdere betalingen en ontslaat dit de cliënt niet van toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 11 – Overmacht

Nel Labeeuw Pedagoog stelt alles in het werk om haar diensten op het afgesproken tijdstip te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat hiervan moet worden afgeweken omwille van onvoorziene omstandigheden waar Nel Labeeuw Pedagoog geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan Nel Labeeuw Pedagoog niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering. Er wordt dan in samenspraak met de cliënt naar een nieuwe datum gezocht. Ingeval van tijdelijke of blijvende overmacht is Nel Labeeuw Pedagoog gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel haar prestaties op te schorten zonder dat de cliënt enig recht heeft op een schadevergoeding kan doen gelden. Indien Nel Labeeuw Pedagoog op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt deze het recht op betaling van alle geleverde prestaties. Bij voorafbetaling van een opleiding of traject wordt het reeds betaalde bedrag van eventueel niet geleverde prestaties integraal teruggestort.

 Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

Indien het vertrouwen van Nel Labeeuw Pedagoog in de kredietwaardigheid van de cliënt wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling of wanneer er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het vertrouwen in de goede uitvoering van aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Nel Labeeuw Pedagoog zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de cliënt de geschikte waarborgen te eisen.

Nel Labeeuw Pedagoog kan de begeleiding of overeenkomst ook opschorten of ontbinden wanneer blijkt dat doorverwijzing naar aangepaste of gespecialiseerde hulp aangewezen is. In dat geval wordt stopzetting en doorverwijzing gemotiveerd en helder gecommuniceerd. Nel Labeeuw Pedagoog behoudt het recht op betaling van geleverde prestaties maar toekomstig ingeplande sessies worden geannuleerd en niet verrekend.

 Artikel 13 – Intellectuele rechten

Nel Labeeuw Pedagoog behoudt alle intellectuele rechten op logo’s, foto’s, namen, teksten, materialen, producten en diensten die zij aanbiedt. Materiaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nel Labeeuw Pedagoog en de vermelding ervan.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

Als aan de verwachting van de cliënt niet wordt beantwoord of als hij/zij ontevreden is over een aspect van de dienstverlening, kan hij/zij dit kenbaar maken via telefoon, e-mail, schriftelijk of in een persoonlijk gesprek. Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks gericht aan Nel Labeeuw Pedagoog binnen de tien werkdagen na de prestatie waarop de klacht betrekking heeft. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van de betalingsverplichting.

Deze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische Recht. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.