Privacyverklaring van Edubrein

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Edubrein. Op de website www.edubrein.be kan je gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens in te vullen of mee te delen. Ik hecht veel belang aan de bescherming van deze gegevens en verzamel enkel deze die noodzakelijk zijn in het kader van mijn professionele activiteiten als pedagoog. Als gevolg en conform de Europese richtlijn GDPR is het mijn taak en vind ik het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens ik via de website www.edubrein.be van jou verzamel en wat ik daarmee precies doe. In onderstaande verklaring geef ik je graag deze informatie. Ik raad je aan deze zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijke verwerking gegevens

De pedagogische praktijk Edubrein is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Adres: Annekensstraat 26 – 9700 Ename (België)
 • Website: www.edubrein.be
 • E-mail: hallo@edubrein.be
 • Telefoon: +32 (0)456 35 83 44
 • Ondernemingsnummer: BE0748.435.469
 • Contactpersoon: Nel Labeeuw

Voor vragen omtrent deze privacyverklaring kan je hier steeds terecht.

Welke gegevens verzamel ik over jou?

Edubrein verbindt er zich toe enkel die persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, namelijk de pedagogische ondersteuning, begeleiding, coaching, diagnostiek en/of advies op maat van de cliënt.

Op mijn website www.edubrein.be kan jou gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens in te vullen of mee te delen. Via de contactpagina kan je vragen stellen middels een contactformulier, waarbij gevraagd wordt enkele identificatiegegevens in te vullen (bv. voor- en familienaam, e-mailadres, …). Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig voor de volledige afhandeling van de desbetreffende vraag.

Daarnaast verzamelt de website essentiële, functionele en analytische cookies. Deze worden gebruikt om de bezoekers een optimale surfervaring te bieden en het surfgedrag te bestuderen. Hierbij maak ik gebruik van Google Analytics. De gegevens worden door Edubrein  zo anoniem mogelijk verzameld en niet aan derden verstrekt. Buiten mijn macht ligt het feit dat Google deze informatie aan derden kan bezorgen indien zij hier wettelijk toe verplicht worden of indien derden informatie in naam van Google verzamelen.

Mijn website heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen van gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een bezoeker ervan overtuigd is dat ik zonder toestemming persoonsgegevens heb verzameld over een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan zeker contact met mij op zodat ik deze informatie kan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik deze persoonsgegevens?

Het hoofddoel van Edubrein is om kwalitatieve, pedagogische zorg te bieden in het kader van een (diagnostische) vraagstelling of traject. Binnen dit kader worden de verzamelde persoonsgegevens verwerkt.

Hoelang bewaar ik de persoonsgegevens?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens enkel zo lang als nodig en ik respecteer daarbij de wettelijke termijnen. De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om je gevraagde dienst af te handelen. Vervolgens worden de gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Indien je bijvoorbeeld samen met mij in een begeleidingstraject stapt, dan ben ik verplicht op je persoonsgegevens volgens de wettelijke fiscale bewaarplicht 7 jaar te bewaren.

Deel ik persoonsgegevens met derden?

Persoonsgegevens verkregen via mijn website worden enkel verwerkt door Edubrein en vallen in principe onder het beroepsgeheim. Enkel in het kader van wettelijke doeleinden (bv. boekhouding) kunnen jouw persoonsgegevens gedeeld worden.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn webpagina verbonden zijn. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging

Ik neem alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en jouw persoonsgegevens zo maximaal mogelijk te beschermen.  

Jouw rechten

Voor vragen omtrent je persoonsgegevens kan je te allen tijde contact met mij opnemen via hallo@edubrein.be. Je kan mij ook een verzoek sturen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kan ik jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kan je mij verzoeken om de gegevens te wijzigen en/of te laten verwijderen. Bij het intrekken van de toestemming en/of het verwijderen van de persoonsgegevens is het voor Edubrein niet meer mogelijk de professionele activiteiten verder uit te oefenen.

Conform de GDPR-wetgeving heb je steeds het recht om:

 • je toestemming weer in te trekken;
 • Inzage te vragen van jouw persoonsgegevens;
 • je persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • je persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • je persoonsgegevens te laten overdragen;
 • je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens.

Meer informatie over de rechten die je kan uitoefenen.

Klachten

Mocht je om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens door Edubrein, dan kan je steeds bij mij terecht. Tevens kan je jou ook wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:

Update verklaring

Edubrein behoudt zich het recht om bovenstaande verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Wijzigingen zullen op deze websitepagina bekengemaakt en gepubliceerd worden. Als bezoeker wordt aangeraden om deze webpagina geregeld te raadplegen, zodat je van deze verklaring (en eventuele wijzigingen) op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 augustus 2020.